Szanowni Pacjenci,

poniżej znajdą Państwo krótką informację dotyczącą badań klinicznych – czym są,  czemu służą i w jaki sposób są prowadzone.

Badania kliniczne to mówiąc najprościej  badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi.  Celem  badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub  metod leczenia.  Przeprowadzenie badań klinicznych  jest jedynym wiarygodnym sposobem,  pozwalającym ustalić,  czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

Badania kliniczne przeprowadzane w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie, prowadzone są z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkich obowiązujących  przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.

Być może otrzymacie Państwo propozycję  udziału w badaniu klinicznym. Podejmując decyzję o udziale w nim należy pamiętać,  że zastosowana terapia  może przynieść korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, ale nie musi. W trakcie badania i po jego zakończeniu Pacjent jest regularnie monitorowany, a jeśli lekarz prowadzący uzna,  że stosowana terapia zagraża bezpieczeństwu pacjenta może wówczas podjąć decyzję o jego  wyłączeniu  z badania. Również sam pacjent  może w każdej chwili podjąć  decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu i nie musi podawać przyczyny odmowy. O swojej decyzji Pacjent powinien  powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych, odmowa nie wpłynie również na sposób traktowania przez personel medyczny.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny.  Przed przystąpieniem do badania pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii,   ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz  innych metodach leczenia.  Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami  dla uczestnika badania  jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu  do leczenia standardowego.

Dzięki poniższym zestawieniu mogą Państwo sprawdzić, jakie badania kliniczne  są  prowadzone w Centrum Onkologii  –  Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Zestawienie badań klinicznych