Zestawienie badań klinicznych Drukuj Email
 
l.p
Nazwisko Głównego Badacza/Kierownika Kliniki
Nazwa Kliniki
Temat badania
Nr Protokołu
Osoba kontaktowa w Klinice
1
6
7
12
13
1
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie III fazy porównujące podawanie cisplatiny/vinorelbiny z cetuximabem oraz cisplatiny /vinorelbiny jako pierwszy rzut leczenia pacjentów w zaawansowanym stadium niedrobnokomórkowego raka płuc z eksoresją receptora naskórkowego czynnika wzrostu
EMR62202-046
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
2
Nowacki M.P.
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Otwarte randomizowane kontrolowane, wielośrodkowe badanie fazy III porównujące 5-FU/FA plus irinotekan plus cetuximab z 5-Fu/FA plus irinotekan jako pierwszy rzut leczenia raka jelita grubego z przerzutami oraz ekspresją receptora nabłonkowego czunnika wzrostu
EMR62202-013
Agnieszka Byszek tel.: 2392
3
Nowacki M.P.
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
badanie kliniczne wieloośrodkowe prowadzone przez kilku badaczy w oparciu o jeden protokół.
BO17920
Agnieszka Byszek tel.: 2392
4
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Badanie II fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa paliferminy (rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu keratynocytów) w redukcji dysfagii u pacjentów otrzymujących skojarzoną chemioterapię i radioterapię, a następnie chemioterapię konsolidacyjną w leczeniu miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc.
20030185-48706
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
5
Sieczych Artur
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Randomizowane badanie fazy IIIb,porównujące ciągłe i przerywane stosowanie preparatu Eligard 22,5 mg w postaci depot do podawania co trzy miesiące, u pacjentów z nawracającym i miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego wrażliwym na terapię hormonalną ( bad.kl.nr EGD-EC-003/ONK/01
EGD-EC-003/ONK/01
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
6
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane,wieloośrodkowe,prowadzone metodą otwartą badania Fazy III porównujące efekty stosowania lapatinibu z trastuzumabem oraz samego lapatinibu w leczeniu raka sutka w stadium przerzutów u chorych,u których wystąpiła progresja x\choroby po leczeniu trastuzumabem podawanym z innymi lekami (bad.kl.EGF104900)
EGF104900
 tel.:2965
7
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Randomizowane,podwójnie zaślepione wieloośrodkowe badanie porównujące preparat denosumab z kwasem zoledronowym(zometa)w leczeniu przerzutów do kości u chorych z zaawansowanym rakiem(wykluczając raka sutka i raka gruczołu krokowego)lub szpiczakiem mnogim ( prot. bad. nr 20050244)
20050244
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
8
Kozłowicz-Gudzińska Izabella
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII
badanie kliniczne produktu leczniczego o nazwie AG-013736
AG-013736
Grażyna Łapińska tel.: 3163
9
Rutkowski Andrzej
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Randamizowanane otwarte badanie II fazy porównujące skuteczność i bezpieczeństwo schematu FOLFOX-4 plus cetuksymab ze schematem UFOX plus cytoksymab stosowanych jakoleczenie pierwszego rzutu u pacjentów chorych na raka jelita grubego z przerzutami ( nr.prot. EMR 200025-001)
EMR 200025-001
Agnieszka Byszek tel.: 2392
10
Rogowski W.
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Wieloośrodkowe badanie III fazy, z jednym schematem leczenia mająca na celuocenę skuteczności i bezpieczeństwa trypoterliny - analogu hormonu wydzielającego gonadotropinę w formulacji o przedłużonym, 4-miesięcznym uwalnianiu, do podawania podskórnego u pacjentów z rakiem prostaty ( nr.bad.2-55-52014-145)
2-55-52014-145
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
11
Nowacki M.P.
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
"Wieloośrodkowe, międzynarodowe randomizowane badanie fazy III oceniajace bezpieczeństwo i skuteczność leczenia pacjentów cierpiących na raka jelita grubego z nawrotowymi przerzutami do watroby przy zastosowaniu Systemu Litx TM w połaczeniu z chemioterapią w porównaniu z leczeniem przy zastosowaniu wyłącznie samej chemioterapii"
LSO-OL006
Agnieszka Byszek tel.: 2392
12
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
"Światowy Rejestr danych dotyczących długoterminowej obserwacji pacjentów z zaawansowanymi nowotworami podscieliska przewodu pokarmowego (GIST)- Rejestr GOLD (GOLDreGISTry)
CST1571B2404
Elżbieta Bylina tel.: 2603
13
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
" Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w układzie podwójnie ślepej próby, kontrolowane badanie fazy 3 oceniające stosowanie sunitinibu (SU 011248)u chorych z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca / niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami leczonych erlotinibem"
A6181087
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
14
Sikora-Kupis Bożena
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
"wielośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane badanie skuteczności i bezpieczeństwa Afliberceptu podawanego co 3 tygodnie w porównaniu do Placebo, u pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami leczonych Docetakselem/Prednisonem."
EFC6546
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
15
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
"Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne fazy 2 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę skuteczości i bezpieczeństwa oraz tolerancji skojarzonego leczenia sorafenibu z AMG 386 lub placebo u pacjentów z rozsianym jasnokomórkowym rakiem nerki"
20060159-074
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
16
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
"Randomizowane, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie kliniczne fazy II oceniające leczenie preparatami trastuzumab plus docetaxel versus trastuzumab plus docetaxel plus pertuzumab versus trastuzumab plus pertuzumab u chorych z lokalnie zaawansowanym, zapalnym, lub wczesnym rakiem piersi wykazującym ekspresję HER2."
WO20697
NEOSPHERA
 tel.:2965
17
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
"Wielośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III kontrolowane przy pomocy placebo, oceniające skuteczność preparatu Bevacizumab zastosowanego w połączeniu z lekiem Rituximab plus CHOP (R CHOP) u uprzednio nie leczonych pacjentów z CD20 dodatnim rozlanym chłoniakiem wywodzącym się z dużych komórek B (skrót ang. DLBCL)."
BO20603
Jolanta Stawska tel.: 2223
18
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane, kontrolowane badanie fazy III terapii Myocet, Trastuzumab i Paklitaksel w porównaniu do Trastuzumab i Paclitaxel jako leczenia pierwszego rzutu przerzutowego raka piersi.
STM01-102
 tel.:2965
19
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne II fazy preparatu AMG 706 stosowanego w połączeniu z Paklitakselem lub prowadzone metodą otwartej próby badanie Bewacizumabu stosowanegołącznie z Paklitakselem jako terapia I rzutu w leczeniu pacjentek z miejscową wznową lub przerzutami raka sutka niewykazującego ekspresji HER-2.
CIRG/TORI 010/20050225 ; prot. Amgen 010/20050225 200707038
 tel.:2965
20
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Badanie fazy II, z randomizacją, z zastosowaniem 4 ramion leczenia, z grupą kontrolną placebo, dotyczące zastosowania AMG 386
20060341
 tel.:2965
21
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Randomizowane, wieloośrodkowe badanie III fazy, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby placebo nad stosowaniem szczepionki przeciwnowotworowej Stimuvax (L-BLP25 lub BLP25 u pacjentów cierpiących na nieoperacyjną postać raka płuc w III stopniu zaawansowania
EMR 63325-001
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
22
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
badanie kliniczne III fazy w celu wykazania skuteczności i bezpieczeństwa pertuzumabu plus docetaxel versus placebo plus trastuzumab plus docetaxel w terapii chorych z wczesniej nieleczonym HER2 przerzutowym rakiem piersi.
WO20698
 tel.:2965
23
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
badanie kliniczne III fazy oceniające schematy leczenia : CP-751.871 w leczeniu skojarzonym z paklitakselem i karboplatyną w porównaniu z paklitakselem i karboplatyną u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca
A4021016
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
24
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
randomizowane, kontrolowane placebo wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby mające na celu ocenę skuteczności stosowania preparatu AMG 706
20050201
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
25
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
A Randomized, Multicenter placebo controlled, 2 arm, phase III study of Oral GW572016
EGF30001
 tel.:2965
26
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane badanie 3 fazy porównujące Docetaxel w skojarzeiu z Sunitynibem z Docetakselem w monoterapii w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentek chorych na zaawansowanego raka piersi.
A6181064
 tel.:2965
27
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby badanie III fazy obejmujące podawanie chemioterapii Taxanami w połączeniu z Lapatinibem lub Herceptyną w pierwszym rzucie leczenia u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi i z nadekspresją receptora HER2.
EGF108919
24/ONC/08
 tel.:2965
28
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Otwarte badanie rozszerzonej dostępności terapii lapatinibem i kapecytabiną w leczeniu raka piersi w postaci miejscowo rozwinętej lub guza metastycznego z nadekspresją ErbB2
EGF103659
 tel.:2965
29
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Międzynarodowe, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, obejmujące 2 ramiona, badanie III fazy mające na celu ocenę Bewacizumabu w leczeniu uzupełniającym raka piersi o potrójnie negatywnym statusie.
BO20289
 tel.:2965
30
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
podwójnnie zaślepione, randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem dawek wielokrotnych preparatu Alpharadii u pacjentów z opornym na terapię hormonalną rakiem stercza z przerzutami do kości
BC1-06
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
31
Skoneczna Iwona
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby badanie III fazy sunitynibu plus prednizon
A6181120
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
32
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Badanie fazy 2 z randomizacją, z zastosowaniem 4 ramion leczenia z grupą kontrolną placebo, dotyczące zastosowania AMG 386w skojarzeniu z bewacizumabem i paklitakselem jeko leczenie pierwszego rzutuu pacjentek z rakiem piersi Her 2 ujemnym, przerzutowym lub lokalną wznową.
20060341
 tel.:2965
33
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
badanie III fazy, polegające na stosowaniu monoterapii preparatem Tarceva po całkowitym usunięciu guza i zastosowaniu lub niezastosowaniu chemioterapii uzupełniającej u pacjentó z niedrobnokomórkowym rakiem płuc stopnia IB-IIIA, z naddekspresją naskórkowwego czynnika wzrostu EGFR
OSI-774-302
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
34
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy dotyczące terapii uzupełniającej u pacjentek z nowotworem piersi z ekspresją receptora HER2 i z zajętymi węzłami chłonnymi lub pacjentek wysokiego ryzyka z nowotworem piersi bez zajętych węzłów chłonnych porównujące chemioterapię z Trastuzumabem i Bewacyzumabem
CIRG (TRIO) 011/NSABP B-44-1/BO20906
 tel.:2965
35
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
badanie II fazy mające na celu zbadanie, czy biomarkery korelują z efektem leczenia u pacjentów z zaawansowanym lub nawrotowym niepłaskonabłonkowym rakiem płuca
BO21015
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
36
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
badanie I fazy z eskalacją dawki doustnej vinfluniny w kombinacji z erlotinibem u pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
L00070 GE 106 J1
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
37
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartą badanie fazy III oceniające efekty adjuwantowego podawania Lapatinibu, trastuzumabu, sekwencji Lapatinibu i trastuzumabu oraz Lapatinibu z trastuzumabem u pacjentów z HER2/ErbB2 dodatnim pierwotnym rakiem piersi.
EGF106708 (101/ONC/08)
 tel.:2965
38
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
randomizowane badanie III fazy o dwóch ramionach porównujące paclitaxel i bevacizumab oraz capecitabine i bevacizumab w pierwszorzutowej tarapii miejscowo nawracającego lub przerzutowego raka piersi
CECOG BC 1.3.005
 tel.:2965
39
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
badanie kliniczne z Sorafenibem (STEP)- przedłużenie obserwacji klinicznej
BAY 43-9006/12311
STEP
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
40
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Badanie kliniczne 3 fazy ceniające skuteczność schematu codziennego stosowania enzastauryny w zapobieganiu nawrotowi chłoniaka
H6Q-MC-JCBJ
Jolanta Stawska tel.: 2223
41
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
analiza ekspresji białek i ich znaczenie prognostyczne w raku piersi i raku trzustki
umowa współpracy
 tel.:2965
42
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Randomizowane,podwójnie zaślepione wieloośrodkowe badanie porównujące preparat denosumab z kwasem zoledronowym(zometa)w leczeniu przerzutów do kości u chorych z zaawansowanym rakiem(wykluczając raka sutka i raka gruczołu krokowego)lub szpiczakiem mnogim ( prot. bad. nr 20050244)
20050244-385
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
43
Wiechno Paweł
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy 3 porównujące docetaksel w skojarzeniu z dazatynibem i docetaksel w połączeniu z placebo w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację.
CA180-227-165
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
44
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
a phase 3, double-blinded, placebo controlled study of maintance study of maintance Pemetrexed plus best supportive care versus best supportive care immediately following induction treatment with Pemetrexed+Cisplastin
H3E-EW-S124
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
45
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
faza II wieloośrodkowego, otwartego badania oceniającego aktywność i tolerancję Romidepsinu (Depsipeptdu FK 228) w postępujących lubwznowionychchłoniakach z obwodowych komórek T po uprzednim leczeniu układowym (GPI-06-0002)
GPI-06-0002
Jolanta Stawska tel.: 2223
46
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Leczenie pierwszego rzutu preparatem Dasatinib w guzach podścieliska przewodu pokarmowego ,badanie wieloośrodkowe faza II
SAKK 56/07
Elżbieta Bylina tel.: 2603
47
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Randomizowane badanie Fazy III z podwójnie slepą próbą i kontrolą placebo, służące ocenie skuteczności rec Mage - A3+AS ASCI, jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z operacyjnie usuniętym MAGE-A3 pozytywnym czerniakiem w II stopniu zaawansowania.
DERMA 111482
Elżbieta Bylina tel.: 2603
48
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Badanie Fazy II porwadzone metodą otwartą, w jednym ramieniu leczenia, w celu oceny aktywności recMAGE-A3+AS15 u pacjentów z nieoperacyjnym, MAGE-A3-pozytywnym przerzutowym zcerniakiem skóry.
PREDICT 111476
Elżbieta Bylina tel.: 2603
49
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nilotynibu, w porównaniu z imatynibem, u dorosłych pacjentów z nie nadającym się do resekcji lub przerzutowym nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumor GIST)
CAMN107G2301
Elżbieta Bylina tel.: 2603
50
Piotrowski Jerzy
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII WAWELSKA
badanie III fazy vinfluniny w skojarzeniu z kapacytabiną w porównaniu z samą kapacytabiną u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi, leczonych wcześniej antracykliną lub opornych na antrakcylinę i które są oporne na taksany.
L00070 IN 305 B0
Piotrowski Jerzy tel.: wew. 223
51
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
badanie III fazy vinfluniny w skojarzeniu z kapacytabiną w porównaniu z samą kapacytabiną u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi, leczonych wcześniej antracykliną lub opornych na antrakcylinę i które są oporne na taksany.
L00070 IN 305 B0
 tel.:2965
52
Reguła Jarosław
GASTROENTEROLOGIA
wieloośrodkowe, otwarte badanie dotyczące adalimumabu- ludzkiego przeciwciała monoklonalnego anty TNF-oceniające długotrwałe bezpieczeństwo stosowania i tolerancję adalimumabu podawanego w dawkach wielokrotnych pacjentom z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
M10-223
dr T. Rawa tel.: 2173
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
53
Jeziorski Krzysztof
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Badanie fazy III, porónujace leczenie ERB-B2 dodatniego, zaawansowanego lub przerzutowego gruczolaka żołądka, przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego za pomocą schematu kapecytabina+oksaliplatyna z leczeniem kapecytabina+oksaliplatyna+lapatynib
EGF 110656
Agnieszka Byszek tel.: 2392
54
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie II fazy oceniające dwa schematy podawania cilengitide w skojarzeniu z cetuksymabem ichemioterapią opartą na związkach platyny (cisplatyna/winorelbina lub cisplatyna/gemcytabina) w porównaniu z samy cetyksumabem i chemioterapią opartą na związkach platyny stosowanych jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC)-CERTO
EMR200037-014
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
55
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
wieloośrodkowe,randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie kliniczne 3 fazy dotyczace zastosowania jednej dopęcherzowej dawki produktu EOquin w ramach terapii pomocniczej w leczeniu chirurgicznym, podanej we wczesnym okresie pooperacyjnym pacjentom po przecewkowej resekcji nieinwazyjnego nowotworu pęcherza moczowego.
SPI-612
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
56
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne 2 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, celem oceny bezpieczeństwa stosowania oraz działania preparatu MetMab, monowalentnego przciwciała skierowanego przeciw receptorom Met, podawanego pacjentom z zaawansowanym niedrobnokierunkowym rakiem płuc w połączeniu z preparatem Tarceva (Erlotinib).
OAM4558g
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
57
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa doustnego preparatu BIBF 1120 podawanego wraz ze standardową terapią docetaxelem w porównaniu z placebo podawanym wraz ze standartową terapią docetaxelem, w leczeniu niedrobnokomórkowegfo raka płuc w stadium IIB/IV lub w stadium nawrotu, po niepowodzeniu chemioterapii pierwszego rzutu
1199.13
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
58
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy I/II ze zwiększeniem dawki, oceniające bezpieczeństwo i tolerancję monoterapii [reparatem RO5072759 u chorych na chłoniaki wykazujące ekspresję CD20
BO21003
Jolanta Stawska tel.: 2223
59
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
randomizowane badanie 2 fazy preparatu PF-00299804 w porównaniu z erlotinibem w leczeniu zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuc po wcześniejszym niepowodzeniu co najmniej jednej linii chemioterapii.
A7471028
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
60
Bidziński Mariusz
KLINIKA NOW. NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIECYCH
Badanie randomizowane II fazy, porównujące leczenie skojarzone EC145 i pegylowanej, liposomalnej doxorubicyny (PLD/ Doxil/Caelyx) z samą pegylowaną liposomalną doxorubicyną (PLD) u pacjentek z platyno-opornym rakiem jajnika"
EC-FV-04
Katarzyna Mayer tel.: 2295
61
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby z zastosowaniem pojedynczego ramienia, badanie fazy II. Dotyczącej oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania jabłczanu sunitinibu w skojarzeniu z AMG 386 w leczeniu pierwszego lub drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki
20080579
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
62
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
randomizowane,wieloośrodkowe, otwarte badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku trastuzumab-MCC-DM1. w porównaniu do kapecytabiny skojarzonej z lapatynibem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi i receptorem HER2-dodatnim, u których wcześniej zastosowano leczenie z udziałem trastuzumabu.
TDM4370g/BO21977
 tel.:2965
63
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
badanie fazy 1 stałej dawki MVA-BN-HER2 w skojarzeniu z chemioterapią I lub II rzutu u pacjentek z HER2 dodatnim przerzutowym rakiem sutka
BNIT-BR-001
 tel.:2965
64
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną placebo oceniające obecność nowych lub nasilenie uprzednio istniejących zmętnień soczewki oka u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego (prostaty) bez przerzutów, otrzymujących Denosumab z powodu utraty masy kostnej w następstwie stosowania terapii antyandrogenowej.
20080560
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
65
Nowecki Zbigniew
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy z randomizacją, z użyciem otwartej próby, prowadzone w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa Panitumumabu i Cetuksymabu u pacjentów uprzednio leczonych z niezmutowanym genem KRAS z powodu przerzutowego nowotworu jelita grubego
20080763
Agnieszka Byszek tel.: 2392
66
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Obsługa badań klinicznych, prowadzonych przez prof. Walewskiego
nd
Jolanta Stawska tel.: 2223
67
Jarosz Jerzy
ZAKŁAD ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
badanie kliniczne u pacjentów cierpiących na zaparcia związane z leczeniem przeciwbólowym, prowadzone w grupach równoległych, metodą randomizowanej, podwójnie ślepej, pojedynczo pozorowanej próby z użyciem placebo, celem ustalenia i potwierdzenia optymalnej proporcji dawek Hydromorfonu i Naloksonu, umożliwiającej osiągnięcie poprwy czynności jelit i utrzymanie skuteczności przeciwbólowej porównywalnej z zastosowaniem monoterapii Hydroformem.
HMX3501
Małgorzata Czaplińska tel.: 2378
68
Piotrowski Jerzy
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII WAWELSKA
badanie III fazy dożylnej vinfluniny w porównaniu z lekiem alkilującym u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi leczonych wcześniej antracykliną,taksanem, antymetabolitem i alkaloidem vinca lub wykazujących oporność na te leki.
L00070 IN 308 B0
Piotrowski Jerzy tel.: wew. 223
69
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
randomizowane, prowadzone metodą podwójnie śleoej próby badanie kliniczne II fazy oceniające połączenie Karboplatyny /Paklitakselu/ CT322 w porównaniu do Karboplatyny/Paklitakselu/Bevacizumabu jako leczenia pierwszego rzutu w nawracającym lub zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc o histologii innej niż rak płaskonabłonkowy
CA196-005-028
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
70
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 2 preparatu CS1008 w połączeniu z korbaplatyną/ pkaklitakselem w leczeniu pzcjentów z przerzutowym lub nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc nie poddawanych dotychczas chemioterapii
CS1008-A-E202
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
71
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
randomizowane, otwarte badanie III fazy prowadzone w celu porównania farmakokinetyki, skuteczności i bezpieczeństwa trastuzumabu podawanego podskórnie z trasumubazem podawanym dożylnie u kobiet z HER2-pozytywnym wczesnynm rakiem piersi
BO22227
 tel.:2965
72
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
FORTIS-M: randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy dotyczące podawanej doustnie talaktoferyny dodanej do najlepszej terapii wspomagającej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, u których dwa lub więcej uprzednio stosowanych schematów leczenia nie powiodło się.
LF-0207
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
73
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 mające na celu ocenę wpływu dołączenia leku CP 751,871 do Gemcatabiny i Cisplatyny u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc
A4021017
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
74
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
randomizowane, otwarte badanie II fazy prowadzone w grupachrównoległych porównujace skuteczność oraz tolerancję BIBF 1120 z sunitybem u nieleczonych wcześniej pacjentów z rkiem nerkowokomórkowym.
1199.26
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
75
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
badanie SAPHIRE :badanie fazy 2 będące weryfikacją koncepcji (Proof of Concept) w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i parametrów farmakokinetycznych preparatu 4SC-201, będącego inhibitorem deacetylazy histonowej (HDAC), u pacjentów cierpiących na nawrotową lub oporną postać chłoniaka Hodgkina (HL).
4SC-201-2-2009
Jolanta Stawska tel.: 2223
76
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
prospektywne randomizowane badanie II fazy z zastosowaniem vinorelbiny doustnej i cisplatyny albo pemetreksedu i cisplatyny jako pierwsza linia leczenia przerzutowego lub miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentó z niepłaskonabłonkowym typem histologicznym.
PM0259CA 227J1
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
77
Michalik Jarosław
KLINIKA NOW. UKŁADU NERWOWEGO
badanie leku Tachosil w porównaniu do obecnie stosowanych technik uszczelniania opony twardej w zapobieganiu pooperacyjnego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego (cerebrospinal fluid-CSF) upacjentów poddawanych operacjom podstawy czaszki-otwarte, randomizowane, kontrolowane równoległą grupą porównawczą, wieloośrodkowe, badanie efektywności i bezpieczeństwa.
TC-2402-038-SP
Radosław Michalik tel.: 2127
78
Saramak Piotr
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
randomizowane,kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne III fazy oceniające sorafenib w skojarzeniu z erlotynibem w porównaniu z sorafenibem w skojarzeniu z placebo w pierwszej linii leczenia systemowego u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC)
BAY 43-9006/12917
Agnieszka Byszek tel.: 2392
79
Bednarczyk Mariusz
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
randomizowane badanie fazy 2 porównujące AG-013736 z bewacizumabem w skojarzeniu ze schematem FOLFOX lub FOLFIRI u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami po niepowodzeniu leczenia pierwszego rzutu, które obejmowało irinotecan lub oxaliplatynę
A4061034
Agnieszka Byszek tel.: 2392
80
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
badanie kliniczne będące przedłużeniem leczenia pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniu fazy III (kod protokołu AV-951-09-301) oceniającym działanie tiwozanibu w porównaniu do sorafenibu u pacjentów z rakiem nerki.
AV951-09-902
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
81
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
badanie fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania docetakselu i prednizonu w skojarzeniu z lenalidomidem lub bez niego u pacjentów z hormonalnym rakiem prostaty
CC-5013-PC-002
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
82
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
preparat YM155 w połączeniu z docetakselem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi bez nadekspresji receptora HER2: wieloośrodkowe badanie fazy II z randomizacją, prowadzone metodą otwartej próby.
ASTELLAS
155-CL-036
 tel.:2965
83
Bidziński Mariusz
KLINIKA NOW. NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIECYCH
badanie kiliniczne II fazy z randomizacją dotyczące stosowania ABT-888 w skojarzeniu z temozolomidem w porównaniu z monoterapią pegylowaną liposomalną doksorubicyną u osób ze wznową surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości.
M10-757
Katarzyna Mayer tel.: 2295
84
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
badanie III fazy oceniające stosowanie doustnej Vinorebliny w monoterapii u pacjentek z hormozależnym rakiem piersi z przerzutami do kości, uprzednio leczonych hormonoterapią.
PMO259CA228BO
 tel.:2965
85
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
wieloośrodkowe otwarte badanie fazy III z randomizacją i grupą kontrolną oceniające działanie tiwozanibu (AV-951) w porównaniu do sorafenibu u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki.
AV951-09-301
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
86
Kozłowicz-Gudzińska Izabella
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII
randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Sorafenib w porównaniu do placebo u pacjentów z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego/ z przerzutami, opornego na leczenie jodem radioaktywnym, zróznicowanego raka tarczycy.
BAY 43-9006/102419
Grażyna Łapińska tel.: 3163
87
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane, wieloosodkowe badanie w grupach skrzyzowanych oceniajace preferencje pacjentek i satysfakcje pracowników opieki zdrowotnej ze stosowania Trastuzumabu podawanego drogą podskórną w raku sutka we wczesnym stadium zaawansowania wykazującym ekspresję białka HER2
MO22982
 tel.:2965
88
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane, trójramienne, wieloośrodkowe badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo T-DM1 w skojarzeniu z Pertuzumabem lub T-DM1 w skojarzeniu z placebo (zaślepione dla Pertuzumabu), w porównaniu ze skojarzeniem Trastuzumabu i Taksanu w pierwszej linii leczenia pacjentów z HER2 - dodatnim, progresywnym lub miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi.
BO22589/TDM4788g EU
 tel.:2965
89
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Wieloośrodkowe, otwarte badanie działania Belinostatu u pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z obwodowych limfocytów T
PXD101-CLN-19
Jolanta Stawska tel.: 2223
90
Bidziński Mariusz
KLINIKA NOW. NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIECYCH
wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 z zastosowaniem preparatu E7080 prowadzone w jednej grupie wśród pacjentek z zaawansowanym rakiem trzonu macicy i progresją choroby po podaniu chemioterapii pierwszego rzutu.
E7080-G000-204
Katarzyna Mayer tel.: 2295
91
Jaśkiewicz Piotr
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
randomizowane badanie III BIBW 2992 w skojarzeniu z cotygodniowym paklitakselem w porównaniu z chemioterapią z wyboru badacza następujących po monoterapii BIBW 2992 u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy zakończyli niepowodzeniem wcześniejsze leczenie erlotynibem lub gefinitibem
BI 1200.42
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
92
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Otwarte badanie fazy III, prowadzone z randomizacją, porównujące działanie karfilzomibu w porównaniu do najkorzystniejszego leczenia wspomagającego u chorych z oporną na leczenie oraz nawrotową postacią szpiczaka mnogiego.
PX-171-011
Jolanta Stawska tel.: 2223
93
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Wieloośrodkowe badanie fazy III z randomizacją porównujące leczenie karlizomibem, lenalidomidem i deksametazonem (schemat CRd) oraz leczenie lenalidomidem i deksametazonem (schemat Rd) u pacjentów z nawrotową postacią szpiczaka mnogiego
PX-171-009
Jolanta Stawska tel.: 2223
94
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Randomizowane badanie kliniczne 3 fazy oceniające leczenie skojarzone Gemcitabiną i Carboplatyną z zastosowaniem lub bez zastosowania BSI-201 (SAR240550; inhibitor PARP1) u pacjentów z wcześniej nieleczonym płaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) w IV stopniu zaawansowania.
20090321 (EFC11553)
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
95
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Randomizowane, prowadzone metodą otwartą badanie fazy III porównujące leczenie GSK1120212 do chemioterapii u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym czerniakiem z obecną mutacją BRAF V600E/K
MEK114267
Elżbieta Bylina tel.: 2603
96
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Adaptacyjne, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych, wieloośrodkowe badanie fazy IB, mające na celu porównanie rytuksymabu podawanego podskórnie z rytuksymabem podawanym dożylnie u pacjentów otrzymujących po raz pierwszy chemioterapię (fludarabina, cyklofosfamid) z powodu przewlekłej białaczki limfocytowej
BO25341
Jolanta Stawska tel.: 2223
97
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy Ib/II oceniające lek RO5083945 w połączeniu z cisplatyną i gemcytabiną/pemetreksedem w porównaniu z cisplatyną i gemcytabiną/pemetreksedem u pacjentó z zaawansowanym lub nawrotowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy nie byli uprzednio leczeni chemioterapią
BP22349
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
98
Jeziorski Krzysztof
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Wieloośrodkowe badanie fazy 3 prowadzone metodą otwartą z randomizacją oceniające polaczenie leku S-1 i cisplatyny w porównaniu z połączeniem 5-FU i cisplatyny u pacjentów z przerzutowym rozlanym rakiem żołądka, nie leczonych uprzednio chemioterapią
TPU-S1303
Agnieszka Byszek tel.: 2392
99
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Randomizowane badanie 2 fazy podwójnie zaślepione, kontyrolowane placebo oceniające zastosowanie OSI-906 z Erlotinibem (Tarceva) lub Erlotinibu z placebo jako terapii podtrzymującej u pacjentów bez progresji zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca po 4 cyklach chemioterapii piewszego rzutu opartej na preparatach platyny
OSI 906-205
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
100
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Badanie II fazy z możliwością randomizowanej dyskontynuacji leczenia, z zastosowaniem deforolimusu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) i mutacją KRAS
MK 8669-021
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
101
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Otwarte, nierandomizowane badanie fazy I/II z eskalacją dawki immunokoniugatu L-DOS47 w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią lub radioterapią u pacjentów z niepłaskonabłonkowym , niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
LDOS002
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
102
Kawecki Andrzej
KLINIKA NOW. GŁOWY I SZYI
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania AP 12009 u dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie gwiaździakiem anaplastycznym (stopień III wg WHO) w porównaniu do standardowej formy leczenia przy użyciu Temozolamidu lub BCNU: Randomizowane, aktywnie kontrolowane, otwarte (typu "open label") badanie kliniczne III fazy, AP 12009-G005
AP12009G005
Wojciech Rolski tel.: 2674
103
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Badanie fazy 1b/2 stosowania docetakselu i prednizonu w skojarzeniu z preparatem lub bez preparatu ISIS 183750 (inhibitora eukariotycznego czynnika inicjującego translację 4E) u pacjentów ze zdiagnozowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego
ISIS183750-CS3
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
104
Sikora-Kupis Bożena
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie 3 fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa preparatu ZD4054 podawanego doustnie raz dziennie w dawce 10 mg pacjentom z hormonoopornym rakiem prostaty bez przerzutów.
D4320C00015
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
105
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Faza III rejestracyjna badań produktu leczniczego Lucanix™ (belagenpumatucel-L) w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc: międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą próby podwójnie ślepej z kontrolą placebo, oceniające leczenie podtrzymujące z zastosowaniem leku Lucanix™ u pacjentów w stadium III/IV NKRP, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie lub stabilizacja choroby po jednej serii pierwszoliniowej skojarzonej chemioterpii opartej za związkach platyny
NR001-03
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
106
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy, oceniające skuteczność zastosowanego natychmiast po operacji uzupełniającego leczenia hormonalnego preparatem Eligard skojarzonego z podawanym co trzy tygodnie preparatem Taxotere, w porównaniu z leczeniem uzupełniającym według identycznych schematów leczenia jak powyżej, ale zastosowanych w odroczonym terminie, u pacjentów z rakiem prostaty o wysokim ryzyku nawrotu choroby po radykalnym zabiegu prostatektomii.
XRP6976J/3501
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
107
Sikora-Kupis Bożena
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Randomizowane badanie oceniające leczenie pierwszego rzutu Larotakselem w skojarzeniu z Cisplatyną w porównaniu z leczeniem Gemcitabiną w skojarzeniu z Cisplatyną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym /przerzutowym rakiem dróg moczowych lub pęcherza moczowego.
EFC6668
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
108
Sikora-Kupis Bożena
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
randpmizowane, podwójnie ślepe badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 10 mg ZD4054 w porównaniu do placebo u pacjentów z opornym na leczenie hormonalne rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, u których dolegliwości bólowe nie wystepują lub u kórych mają łagodny charakter.
D4320C00014
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
109
Wiechno Paweł
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy sunitinibu plus prednizon w porównaniu z prednizonem, u pacjentów z postępującym, przerzutowym, hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego po niepowodzeniu chemioterapii opartej na docetakselu.
A6181109
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
110
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III służące ocenie terapii skojarzonych rituksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, VELCADE i prednizonem (VcR-CAP) lub rituksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (R-CHOP) u pacjentów z noworozpoznanym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu szpiku kostnego
26866138-LYM-3002
Jolanta Stawska tel.: 2223
111
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III regorafenibu połą-czonego z najlepszą opieką paliatywną w porównaniu z placebo połączonym z najlep-szą opieką paliatywną u pacjentów z prze-rzutowymi i/lub nieusuwalnymi guzami pod-ścieliskowymi przewodu pokarmowego (GIST), u których doszło do progresji choro-by pomimo wcześniejszego leczenia z za-stosowaniem przynajmniej imatinibu i suniti-nibu
BAY 73-4506/14847 (GIST)
Elżbieta Bylina tel.: 2603
112
Żołnierek Jakub
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Otwarte, randomizowane, 2-okresowe, krzyżowe badanie interakcji lek-lek, oceniające wpływ pojedynczej dawki podawanego doustnie prepparatu złożonego ze stałej dawki palonosetronu i netupitantu na farmakokinetykę trzech chemioterapeutyków (docetaxel, etopozyd, cyklofosfamid) metabolizowanych przez CYP3A4 u pacjentów z chorobą nowotworową
NETU-10-09
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
113
Kowalski Dariusz
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne z jednym ramieniem, mające na celu określenie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji gefitynibu 250 mg (IRESSA™), stosowanego jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów rasy kaukaskiej z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC), miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, wykazującym pozytywną mutację receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR)"o kodzie D791AC00014.
D791AC00014 - IRESSA FUM
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
114
Kowalski Dariusz
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Randomizowane badanie 2 fazy preparatu LY2181308 w połączeniu z Docetakselem w porównaniu z Docetakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy byli leczeni wcześniej chemioterapią pierwszej linii
H8Z-MC-JACW
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
115
Kowalski Dariusz
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Randomizowane Badanie z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo oceniające długotrwałe bezpieczeństwo i skuteczność leczenia darbepoetyną alfa podawaną w dawce 500 μg raz na 3 tygodnie pacjentom z niedokrwistością i zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, stosujacym wiele cykli chemioterapii
20070782
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
116
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Randomizowane, prowadzone metodą otwartą badanie fazy III porównujące leczenie GSK2118436 do DTIC u uprzednio nieleczonych pacjentów z czerniakiem z obecną mutacją BRAF w stopniu zaawansowania III, lub IV (przerzutowym)
BRF113683
Elżbieta Bylina tel.: 2603
117
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy III u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, oceniające korzyści z zastosowania terapii podtrzymującej lenalidomidem w porównaniu z placebo, po uzyskaniu odpowiedzi
REMARC
Jolanta Stawska tel.: 2223
118
Wiechno Paweł
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Randomizowane badanie II fazy oceniające skojarzone leczenie vinfluniną z gemcytabiną i vinfluniną z karboplatyną u pacjentów niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem przejściowokomórkowym nabłonka dróg moczowych
L00070IN213P1
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
119
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Otwarte, randomizowane badanie 2 fazy prowadzone wśród pacjentów z postacią rozległą raka drobnokomórkowego płuca (ED-SCLC) po wstępnej odpowiedzi (całkowitej lub częściowej) na leczenie preparatami platyny, w celu oceny działania EMD 273066 podawanego po niskiej dawce cyklofosfamidu na progresję choroby oraz przeżycie w porównaniu z najlepszym leczeniem podtrzymującym, które zostanie przeprowadzone zgodnie z Protokołem.
EMR 62206-017
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
120
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Badanie 2 fazy ludzkiego przeciwciała monoklonalnego ANTY-PDGFRa (IMC 3G3) w terapii uprzednio leczonych pacjentów z nieoperacyjnym nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego (GIST) z przerzutami lub bez
IMCL CP15-1008
Elżbieta Bylina tel.: 2603
121
Kozłowicz-Gudzińska Izabella
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII
Randomizowane, międzynarodowe,otwarte, wieloośrodkowe, badanie klinicznej 3 fazy, mające na celu ocene wpływu programu dodatkowego wsparcia pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy na procent czasu trwania zdarzeń niepożądanych w stopniu 2 lub większym podczas piewszych 12 miesięcy leczenia leczenia lekiem Vandetanib
D4200C00088
Grażyna Łapińska tel.: 3163
122
Bidziński Mariusz
KLINIKA NOW. NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIECYCH
Badanie II fazy, bez grupy kontrolnej, oceniającej preparat BKM120 podawanu doustnie w terapii drugigo rzutu u chorych na zaawansowanego raka trzonu macicy
CBKM120C2201
Katarzyna Mayer tel.: 2295
123
Reguła Jarosław
GASTROENTEROLOGIA
Prospektywne, wieloośrodkowe badanie randomizowane prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej z użyciem placebo, porównujące preparat Remicade (infliximab) i placebo w zapobieganiu nawrotom choroby Crohn'a u chorych podawanych chirurgicznej resekcji jelita i obciążonych ryzykiem takiego nawrotu
REMICADECRD3001
dr T. Rawa tel.: 2173
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
124
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Randomizowane badanie kliniczne 4 fazyporównujące dwa schematy dożylnego leczenia temsyrolimusem (TEMSR) u chorych z rozpoznaniem chłoniaka z komórek płaszcza w postaci opornej lub w stadium nawrotu
3066K1-4438-WW
Jolanta Stawska tel.: 2223
125
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Porównanie ofatumumabu z rytuksymabem jako chemioimmunoterapii ratującej z następczym ASCT u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie DLBCL
298/ONC/09
OMB110928
Jolanta Stawska tel.: 2223
126
Kowalski Dariusz
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Kontrolowane placebo i prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 2 leku IPI-504 i docetakselu u wcześniej leczonych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stadium IIIB lub IV.
IPI-504-14
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
127
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Badanie I fazy dotyczące zastosowania w dawkach wzrastających preparatu MLN8237, będącego inhibitorem kinazy Aurora A u dorosłych pacjentów chorujących na niehematologiczne nowotwory złośliwe po którym nastąpi badanie II fazy, oceniające preparat MLN8237 u pacjentów chorujących na nowotwory złośliwe płuca, piersi, głowy i szyi oraz przewodu pokarmowego.
C14007
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
128
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane badanie 2 fazy rekombinowanego ludzkiego przeciwciała monoklinalnego anty-VEGFR2, IMC-1121B, w skojarzeniu z chemioterapią opartą na związku platyny w porównaniu z samą chemioterapią opartą na związku platyny jako leczenie pierwszej linii pacjentów z nawrotowym lub zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc
IMCL CP12-0917
129
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Randomizowane badanie fazy 2 dotyczące zastosowania preparatu IMC-3G3, ludzkiego przeciwciała monoklonalnego przeciw receptorom alfa, płytkowego czynnika wzrostu (PDGFRα), podawanego wraz z mitoksantronem i prednizonem lub tylko mitoksantronu z prednizonem w leczeniu przerzutowego, hormonoopornego raka prostaty u pacjentów, u których wystąpiła progresja choroby pomimo stosowania chemioterapii opartej na docetakselu lub jen nietolerancja.
IMCL CP15-0805
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
130
Bidziński Mariusz
KLINIKA NOW. NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIECYCH
Badanie fazy 3 z randomizacją i z użyciem podwójnie ślepej próby dotyczące stosowania paklitakselu z AMG 386 lub z placebo raz w tygodniu u kobiet z nawrotowym, częściowo wrażliwym lub opornym na platynę rakiem nabłonkowym jajnika, pierwotnym rakiem otrzewnej lub rakiem jajowodu.
20090508
Katarzyna Mayer tel.: 2295
131
Nowecki Zbigniew
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Wieloośrodkowe badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, kontrolowane przy pomocy placebo, oceniające leczenie podawanym cotygodniowo preparatem Paklitaksel z równoległym zastosowaniem preparatu Ramucirumab (IMC-1121B) lub bez, u chorych na gruczołową postać raka żołądka z przerzutami, wykazującego oporność na leczenie lub progresję po pierwszej linii chemioterapii zawierającej preparat platyny i fluoropirymidynę
IMCL CP12-0922
Agnieszka Byszek tel.: 2392
132
Jeziorski Krzysztof
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, badanie fazy II z kontrolą placebo, porównujące kombinację inhibitora MEK (GSK1120212) i gemcytabiny z gemcytabiną i placebo u chorych z przerzutowym rakiem trzustki". ("Badanie");
MEK113487
Agnieszka Byszek tel.: 2392
133
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
An open-label, multicenter expanded access study of RO5185426 in patients with metastatic melanoma
MO25515
Elżbieta Bylina tel.: 2603
134
Falkowski Sławomir
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3, prowadzone metodą otwartej próby celem porównania erybuliny z dakarbazyną pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u chorych na mięsaki tkanek miękkich
E7389-G000-309
Elżbieta Bylina tel.: 2603
135
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kilniczne fazy oceniające stosowanie panobinostatu w leczeniu podtrzymującym odpowiedź u pacjentów z chorobą Hodgkina z ryzykiem nawrotu po wysokodawkowej chemioterapii i autologicznej transplantacji komórek macierzystych
CLBH589E2301
Jolanta Stawska tel.: 2223
136
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
A pivot trial to determine the efficacy and safety of AP23573.
AP 23573-07-302
umowa z 1.03.2008 r.
Aneks 17.05.2010
Elżbieta Bylina tel.: 2603
137
Bidziński Mariusz
KLINIKA NOW. NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIECYCH
wieloośrodkowe, randomizoane, podwójnie zaślepione badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika BIBF 1120 w połączeniu z karboplatyną i paklitakselem w porównaniu z placebo w połączeniu z karboplatyną i palitakselem
1199.15
Katarzyna Mayer tel.: 2295
138
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
wieloośrodkowe, randomizowane otwarte badanie fazy II mające na celu ocenę skuteczności lenalidomidu (Revlimid) w porównaniu z terapią wybraną przez badacza u pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenia postacią chłoniaka - badanie "Sprint"
CC-5013-MCL-002
Jolanta Stawska tel.: 2223
139
Kowalski Dariusz
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
umowa wykonawcza nr 6 do umowy zarejestrowanej nr 587/07
Międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane badanie fazy 2 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, dotyczace zastosowania ombrabuliny w skojarzeniu z taksoidem i pochodną platyny podawanymi co trzy tygodnie w pierwszej linii leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP)
EFC10259_DISRUPT
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
140
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku CAL 101 u pacjentów z powolnym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B opornym na rytuksymab i leki alkilujące
CAL 101-09
Jolanta Stawska tel.: 2223
141
Reguła Jarosław
GASTROENTEROLOGIA
Badnie GERD - wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające większą skuteczność prepparatu Zegerid 20 mg w porównaniu z preparatem Losec 20 mg w szybkim eliminowaniu zgagi związanej z chorobą refluksową przełyku (GERD) w ramach rerapii na żądanie.
ZEG-01/2010
dr T. Rawa tel.: 2173
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
142
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
adjuwantowa immunoterapia z zastosowaniem monoklonalnego przeciwciała anty-CTLA-4 (ipilimumab) versus placebo po całkowitym usunięciu czerniaka wysokiego ryzyka w stadium III
CA184-029
Elżbieta Bylina tel.: 2603
143
Rutkowski Piotr
KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH I KOŚCI
wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 dotyczące stosowania denosumabu u pacjentów z guzem olbrzymiokomórkowym kości
20062004
+ Aneks nr 1 z dn 22.04.2010
Elżbieta Bylina tel.: 2603
144
Jarosz Jerzy
ZAKŁAD ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Umowa ta zawierana jest przez Sponsora w celu rozwoju produktu leczniczego o nazwie Sativex do stosowania u pacjentów z zaawansowana chorobą nowotworową
GWCA0962
Małgorzata Czaplińska tel.: 2378
145
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Badanie otwarte fazy II/III oferujące możliwość leczenia preparatem brentuximab vedotin prowadzone u pacjentów z progresją chłoniaka Hodgkina
SGN35-010
Jolanta Stawska tel.: 2223
146
Jarosz Jerzy
ZAKŁAD ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
randomizowane, prowadzone metodą podwójnnie ślepej próby, kontrolowane placebo, prowadzone z zastosowaniem grup równoległych, badanie eksploracyjne zakresu dawek, oceniające preparat Sativex w uśmierzaniu bólu u pacjentów z zaaansowanym nowotworem, którzy odczuwają niedostateczny efekt przeciwbólowy w trakcie optymalizowanego przewlekłego leczenia opioidami.
GWCA 0958
Małgorzata Czaplińska tel.: 2378
147
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające działanie preparatu ewerolimus podawanego codziennie w połączeniu z trastuzumabem i winorelbiną u wczesniej leczonych pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi wskazującym nadmierną ekspresję HER2/neu
CRAD001W2301
 tel.:2965
148
Krzakowski Maciej
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Badanie kliniczne fazy II, otwarte, wieloośrodkowe z zastosowaniem Amovatinibu w skojarzeniu z chemioterapią Etopozydem i pochodnymi Platyny u pacjentów z rakiem drobnokomórkowym płuca bez odpowiedzi na standardowe leczenie lub ze wznową po standardowym leczeniu"
SGI-0470-07
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
149
A randomized, multi-center cross-over study to evaluate patient preference and Health Care Professional satisfaction with subcutaneous administration of trastuzumab in HER2- positive early breast cancer
MO 22982
150
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
Badanie II fazy dotyczące zastosowania ofatumumabu w skojarzeniu ze schematem chemioterapii IVAC (O-IVAC) w leczeniu chorych na chłoniaki rozlane z dużych limfocytów B w fazie odporności lub nawrotu po uprzednim leczeniu zawierającym R-CHOP niekwalifikującym się do ASCT (PLRG-8)
PLRG-8
Jolanta Stawska tel.: 2223
151
Piotrowski Jerzy
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII WAWELSKA
Banie III Fazy z użyciem Vinfluminy i Gemcytabiny z Paklitakselem u chorych z nieoeracyjnym lub miejscowo zaawansowanym albo rozsianym rakiem piersi, HER2 ujemnym po leczeniu antracyklinami (L00070 IN 303 B0)
L00070 IN 303 B0
Piotrowski Jerzy tel.: wew. 223
152
Chojnacka Marzanna
Zakład Teleradioterapii Wawelska
Randomizowane wieloośrodkowe badanie III fazy z zastosowaniem podwójnej ślepej próby i grupą kontrolną przyjmującą placebo nad stosowaniem szczepionki p/nowotworowej u pacjentów z nieoperacyjnym rakiem niedrobnokomórkowym płuc w III stopniu zaawansowania.
EMR 63325-001
Chojnacka Marzannatel.: wew- 186
153
Jarosz Jerzy
ZAKŁAD ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Otwarte jednoramienne, badanie fazy III z uzyciem różnych dawek leku tapentadol PR u pacjentów z przewlekłym bólem nowotworowym, którzy ukończyli Fazę Utrzymywania Dawki w badaniu KF5503/15
KF5503/52
Małgorzata Czaplińska tel.: 2378
154
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną przyjmująca placebo, porównujące zastosowanie chemioterapii w połączeniu z trastuzumabem i placebo oraz chemioterapii wraz z trastuzumabem i pertuzumabem, jako leczeniem adjuwantowym u chorych z rozpoznaniem operacyjnego, pierwotnego, HER-2 dodatniego raka piersi
BO25126
 tel.:2965
155
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3, porównujące orteronel (TAK-700) i prednizon z placebo i prednizonem u pacjentów w hormonoopornym rakiem prostaty z przerzutami, nie leczonych wcześniej chemioterapią.
C21004
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
156
Demkow Tomasz
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3, porównujące orteronel (TAK-700) i prednizon z placebo i prednizonem u pacjentów w hormonoopornym rakiem prostaty z przerzutami oraz z progresją w trakcie lub po terapii opartej na docetakselu.
C21005
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
157
Żołnierek Jakub
KLINIKA NOW. UŁADU MOCZOWEGO
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie zaślepionej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa adiuwantowego leczenia pazopanibem u chorych z miejscowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem nerki po nefrektomii.
VEG113387
Magdalena Ptaszek tel.: 2378
158
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Miedzynarodowe, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, obejmujące 2 ramiona, badanie III fazy mające na celu ocenę bewacizumabu w leczeniu uzupełniającym raka piersi o potrójnie negatywnym statusie receptorowym
BO20289
 tel.:2965
159
Nowecki Zbigniew
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Badanie fazy III z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby porównujące stosowanie schematu FOLF(HA)iri do schematu FOLFIRI podawanych w ramach leczenia drugiego lub trzeciego rzutu u pacjentów nieleczonych irinotekanem z przerzutowym rakiem
ACO-002
Agnieszka Byszek tel.: 2392
160
Olędzki Janusz
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Otwarte badanie randomizowane fazy II dotyczącezastosowania ABT-869 w skojarzeniu ze schematem mFOLFOX6 w porównaniu z zastosowaniem bewacizumabu w skojarzeniu ze schematem mFOLFOX6 w leczeniu drugiego rzutu u pacjentów zrakiem okręznicy i odbytnicy w stadium zaawansowanym
M10-300
Agnieszka Byszek tel.: 2392
161
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
a randomized phase III study to evalute the efficacy of chem. With the monoclonal antibody campath-1H /alemtuzumab/given in combination with 2-weekly CHOP versus 2-weekly CHOP alone and consolidated by autologus stem cell transplant in young patients with previously untreated systemic peripheral T-cell lymphomoas
ACT-1
Jolanta Stawska tel.: 2223
162
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
a multicente ,sigle arm,observational phase IV study to assess the safety and efficacy of nelarabine in children and young adults/up to 21years of age/ with relapsed or refractory T-lineage acute lymphoblastic leukemia or lymphoblastic lymphoma.
PGA111081
Jolanta Stawska tel.: 2223
163
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
A randomized phase III study to evalute the efficacy of chem. With the monoclonal antibody campath-1H /alemtuzumab/given in combination with 2-weekly CHOP versus 2-weekly CHOP alone in elderly patients with previously untreated systemic peripheral T-cell lumphomas
ACT-2
Jolanta Stawska tel.: 2223
164
Walewski Jan
KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO
an open-label rand.phase III study of inutuzumab ozogamicin administered in combination with rituximab compared to defined investigators choice therapy in subjects with relapsed or refractory CD-22-positive aggressive non-hodgkin lymphoma who are not candidates for intensive high-dose chemotherapy
B1931008
Jolanta Stawska tel.: 2223
165
Jeziorski Krzysztof
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Przekrojowe badanie OR EMEA przewlekłego zapalenia wątroby typu B
CA 182-023
Agnieszka Byszek tel.: 2392
166
Jeziorski Krzysztof
KLINIKA NOW. UKŁADU POKARMOWEGO
Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie slepej próby badanie kliniczne fazy II porównujące zastosowanie brywanibu i sorafenibu, jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym ( BRISK FL)
CA 182-033-167
Agnieszka Byszek tel.: 2392
167
Jarosz Jerzy
ZAKŁAD ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Wieloosrodkowe, kontrolowane związkiem aktywnym oraz placebo, prowadzone w warunkach podwojnie ślepej próby badanie trzeciej fazy, majace na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania podawanego doustnie preparatu GC 5503 PR u pacjentów z przewlekłym bólem nowotworowym o umiarkowanym lub dużym nasileniu spowodowanym choroba nowotworową z wykorzystaniem fazy randomizowanego odstawienia badanego leku
KF 5503/15
Małgorzata Czaplińska tel.: 2378
168
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne z podziałem na trzy grupy, porównujące leczenie preparatem Herceptin® przez rok lub dwa lata z nieleczeniem preparatem Herceptin® kobiet chorych na raka piersi z obecnościa receptora Her2, po uzupełniającej chemioterapii.
BO 16348
 tel.:2965
169
Pieńkowski Tadeusz
KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ
Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone w dwóch grupach, otwarte badanie fazy III, oceniające skuteczność leczenia trastuzumabem emtanazy w porównaniu z leczeniem z wyboru lekarza u pacjentów z HER2 dodatnim, przerzutowym rakiem sutka, którzy otrzymywali wcześniej co najmniej dwa schematy leczenia ukierunkowane na HER2
BO 25734
 tel.:2965
170
Zajda Katarzyna
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Badanie wieloośrodkowe prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, podwójnego maskowania i randomizacji, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pojedynczej dawki palonosetronu 0,50 mg podanego doustnie w porównaniu do palonosetronu 0,25 mg podanego dożylnie, stosowanego z deksametazonem w przeciwdziałaniu nudnościom i wymiotom u pacjentów z choroba nowotworową otrzymujących chemioterapię opartą na cisplatynie, silnie indukujaca wymioty.
PALO-10-01
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
171
Zajda Katarzyna
KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ
Wieloosrofkowe badanie fazy III prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem metodyki podwójnie slepej próby, podwójnego askowania i randomizacji z grupąkontrolną otrzymującą lek referencyjny, mające na celu ocene skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego doustnie preparatu netupitant podawanego wraz z palonosetronem i deksametazonem w porównaniu do stosowanego doustnie palonosetronu deksametazonem w przeciwdzialaniu nudnościom i wymiotom u pacjentów z chorobą nowotworową otrzymujących chemioterapię umiarkowanie indukującą wymioty
NETU-08-18
Małgorzata Falgowska, Małgorzata Koźlik,
tel.: 3066
 
Udostępnij
 
Biuletyn Informacji Puplicznej
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Copyright (c) COI 2007