Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa

Adres korespondencyjny ul. Roentgena 5, 02-782 Warszawa

 1. Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danych
 2. Roentgena 5, 02-782 Warszawa tel. 22 54-62-889, e-mail iod@coi.waw.pl
 3. Cel przetwarzania danych (z podstawą prawną)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Odbiorcy danych
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, dostawcy oprogramowania lub wsparcia technicznego, zewnętrzny audytor)
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 1. Posiadane prawa
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Obowiązek podania danych
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
 • podanie danych dodatkowych jest dobrowolne i nieobligatoryjne (do danych dodatkowych należą: nr telefonu, adres e-mail, upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej)