Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1: Programy profilaktyczne.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wdrożenie  na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Cel główny zostanie osiągnięty przez oddziaływanie na 5 obszarów przyczynowych problemu późnego rozpoznawania NGiS w Polsce tj.:

 1. zwiększenie świadomości nt. istoty i czynników ryzyka NGiS wśród społeczeństwa.
 2. podniesienie kompetencji wśród 102 z 120 szkolonych przedstawicieli kadry medycznej (w szczególności lekarzy i pielęgniarek placówek POZ) w obszarach niezbędnych do prawidłowej profilaktyki, edukacji zdrowotnej i diagnostyki związanej z NGiS, leczenia i rehabilitacji pacjentów dotkniętych NGiS oraz wśród dentystów prowadzących praktyki na terenie 5 województw.

W ramach projektu lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w placówkach POZ uczestniczących w projekcie, będą mieli możliwość uczestniczyć w kompleksowym cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki i diagnostyki nowotworów głowy i szyi (NGiS), a także leczenia i rehabilitacji pacjentów dotkniętych tymi chorobami. Pierwszy, stacjonarny etap szkoleń obejmujący wykłady oraz część warsztatową, obywać się będzie w 2018 roku:

 1. 15-16.09.18, adres i dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie
 2. 12-13.10.18, adres i dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie
 3. 26-27.10.18, adres i dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie
 4. 09-10.11.18, adres i dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie
 5. 23-24.11.18, adres i dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie
 6. 07-08.12.18, adres i dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie

Druga część szkolenia realizowana będzie w formie e-learningu (zaprezentowana zostanie m.in. tematyka wdrażania zaleceń dotyczących opieki nad chorymi po leczeniu NGiS oraz aktualnych informacji na temat NGiS i wytycznych w zakresie postępowania z osobami chorymi).

W sierpniu 2018 r uruchomiona zostanie platforma rekrutacyjna.

 

 1. zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych 800 pacjentom z 5 województw.

W ramach projektu realizowane będą badania profilaktyczne. Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji pacjentów umieszczona zostanie na stronie www.coi.pl

 

 1. uruchomienie oddolnych mechanizmów profilaktyki NGiS poprzez zaangażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowych mających stały kontakt z osobami w grupach ryzyka NGiS.

Realizowane będą działania streetworkerów. Szkolenie streetworkerów odbędzie się w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2018 r. , ul. Złota 7, lokal 21, Warszawa. Godziny: piątek 17.00-21.00, sobota 8.15-17.45

 1. zwiększenie zasobów wiedzy nt. częstości występowania onkogennych odmian wirusa HPV w jamie ustnej zdrowych osób i częstości infekcji HPV w jamie ustnej od palenia papierosów i spożywania alkoholu.

W okresie lipiec-wrzesień 2018 r. w województwach objętych projektem realizowana będzie kampania świadomościowa.

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 635 652,11 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 378 527,60 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 257 124,51 zł

Okres realizacji projektu: lata 2017-2019